Skip to main content

Танд болон таны ѳрхийн нэмэлт хэрэгцээг санхүүжүүлэх зорилгоор oлгогдох Австрали доллар болон Монгол тѳгрѳгийн барьцаагүй зээлийн үйлчилгээг бид санал болгож байна.

Танд болон таны ѳрхийн нэмэлт хэрэгцээг санхүүжүүлэх зорилгоор oлгогдох Австрали доллар болон Монгол тѳгрѳгийн барьцаагүй зээлийн үйлчилгээг бид санал болгож байна. 

Бидний зүгээс харилцагч нартаа дараах давуу талуудыг санал болгодог. 

 • Зээлийн уян хатан нѳхцѳлтэйгээр эргэн тѳлѳлт хийх
 • Зээлийн эргэн төлөлтийн график гаргуулан төлөлт хийх
 • Хүүний алданги төлөлгүйгээр  зээлийг хугацаанаас ѳмнѳ төлж хаах 
 • Зээлийг хугацаандаа төлж амжихгүй бол зээлийн хугацааг дахин нэг удаа сунгах 

2024 оны 5 сараас эхлэн Зээлийн бүртгэлийн шинэ систем нэвтрүүлэн зээлдэгч нартаа зээлийн дансны дэлгэрэнгүй мэдээллээ харах, хүүний болон зээлийн төлөлтөө хянах боломжийг олгохоор ажиллаж байна.

Зээлийн нѳхцѳл Долларын зээл Төгрөгийн зээл
Зээлийн хүү (сараар) 4% 5%
Зээлийн хугацаа 1-12 сар 1-12 сар

ЗЭЭЛД ТАВИГДАХ ҮНДСЭН ШААРДЛАГА:

 • Зээл хүсэгч нь Австрали улсад оршин суух хүчинтэй визатай байх. Үүнд: Байнгын оршин суух, Австралийн иргэн, түр оршин суух (оюутан) болон бусад ажиллах эрхтэй визатай байх.
 • Цалингын болон Бизнесын тогтмол орлоготой буюу зээлийн эргэн тѳлѳлтийн чадамжтай байх. Сүүлийн 3-6 сарын турш банкны дансаараа уг орлогоо (Цалингын болон Бизнесын) нотлох боломжтой байх. 
 • Хугацаа хэтэрсэн зээл болон чанаргүй зээлийн түүхгүй байх.

ЗЭЭЛИЙН ҮЕ ШАТ

 1. Зээлийн анхан шатны материал: Харилцагч та манай вэб сайтаар дамжуулан зээлийн хүсэлтийн маягтыг үнэн зөв бөгөлж өөрийн болон хамтран зээлдэгчийн банкны сүүлийн 3 сарын хуулгыг хавсаргаж илгээснээр бид таниас зээлийн анхан шатны хүсэлтийг хүлээн авч судалгаа хийдэг. Харилцагч хүсвэл хэдэн ч банкны хуулга хавсаргах боломжтой учир нь зээлийн судалгаа зээл хүсэгчийн орлого зарлага дээр тулгуурлан хийгддэг тул та хуулгаа бүрэн ирүүлээгүй тохиолдолд судалгаа дутуугаас зээлийн татгалзал авах өндөр магадлалтай болно. 
 2. Шаардлагатай тохиолдолд зээл хүсэгчээс  зарим нэг тодруулгыг имэйлээр авах эсвэл онлайн уулзалт хийх хүсэлт илгээнэ.  
 3. Харилцагчын ирүүлсэн зээлийн материалууд нь манай зээлийн шалгуурыг хангаж байгаа тохиолдолд бид зээл хүсэгчтэй холбогдон нэмэлт бүрдүүлэх материалуудыг support@yourfinservices.com.au  хаягаар авсанаар зээлийн гэрээ хийгдэнэ. 

Жич: Хамтран зээлдэгч нь зээлийн гэрээний дагуу үндсэн зээлдэгчтэй адил эрх үүрэгтэй. 

НЭМЭЛТ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛУУД:

 • Зээлдэгчийн болон хамтран зээлдэгчийн Австрали улсын виза файлаар
 • Зээлдэгчийн болон хамтран зээлдэгчийн Паспортын нүүр хуудас болон эзэмшигчийн гарын үсэгтэй хуудсын хуулбар 
 • Зээлдэгчийн болон хамтран зээлдэгчийн  Монгол Иргэний үнэмлэхний нүүр болон арын хуулбар 
 • Зээлдэгчийн болон хамтран зээлдэгчийн Австрали Жолооны үнэмлэх болон Photo ID
 • Зээлдэгчийн болон хамтран зээлдэгчийн СоЕ файлаар (хэрвээ оюутан бол)
 • Зээлдэгчийн болон хамтран зээлдэгчийн Сүүлийн 4-6 Invoice эсвэл Рayslips файлаар
 • Байр түрээсийн хүчинтэй гэрээ эсвэл гэрээний сунгалт файлаар
 • Зээлдэгчийн болон хамтран зээлдэгч Бизнесийн орлоготой бол сүүлийн 1 жилийн татварын тайлан болон АBN, ACN болон АSIC бүртгэл. 
 • Автомашин нийлүүлэгч талаас төлбөрийн нэхэмжлэх.
 • Гэр бүлийн баталгаа, хүүхдүүдийн төрсөний гэрчилгээ болон паспортууд

Таны худалдан авахыг хүссэн шинэ болон хуучин тээврийн хэрэгсэлийг санхүүжүүлэх зориулалтаар олгогдох зээлийн үйлчилгээ.

ЗЭЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТ

Харилцагч таны худалдан авахыг хүссэн шинэ болон хуучин тээврийн хэрэгсэлийг санхүүжүүлэх зориулалтаар олгогдох зээлийн үйлчилгээ. Зээлийн хугацаа болон олгогдох дүн нь таны виза болон санхүүгийн чадамжаас шалтгаалан харилцан адилгүй байна.

Автомашины зээлийн эргэн тѳлѳлт нь тогтмол хувиарийн дагуу тѳлѳгддѳг онцлогтой.

Зээлийн хугацаа болон олгогдох дүн нь таны виза болон санхүүгийн чадамжаас шалтгаалан харилцан адилгүй байна.

Автомашины зээлийн эргэн тѳлѳлт нь тогтмол хувиарийн дагуу тѳлѳгддѳг ба худалдан авсан тээврийн хэрэгсэл нь зээлийн барьцаа болдгоороо онцлогтой.

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ:

Зээлийн нѳхцѳл Шинэ автомашин Хуучин автомашин
Зээлийн онцлог: Одометр заалт 5,000км доош байх

Үйлдвэрлэгдсэн оноос хойш 1 жил буюу түүнээс доош хугацаагаар ашигласан

Зах зээлийн үнээс ихгүй байх

Автомашин худалдаалах  зохих сайтууд болон сошиал платформд зар байршсан байх

Урьдчилгаа: 40% – 60% 30% – 50%
Зээлийн хүү: 3.5% 3.5%
Зээлийн хугацаа: 12 – 36 сар 12 – 24 сар
Автомашины борлуулагч: Албан ёсны борлуулагч, худалдаалах эрхтэй дилерүүд  Албан ёсны борлуулагч, худалдаалах эрхтэй дилерүүд болон хувь хүн. 

 

ТАВИГДАХ ҮНДСЭН ШААРДЛАГА:

 • Тогтмол цалингын орлоготой байх, орлогоороо эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлийн төлбөрөө төлөх чадвартай
 • Сүүлийн 6 сар тухайн байгууллагад тогтвор суурьшилтай ажилласан
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 12 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн, сүүлийн санхүүгийн жилийн татварын тайланг ирүүлэх боломжтой байх
 • Урьдчилгаа төлбөрийг санхүүжүүлэх чадвартай  
 • Автомашин нийлүүлэгчээс худалдан авах тээврийн хэрэгслээ сонгож, үнийн нэхэмжлэлийг авсан байх
 • Банк болон бусад санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өргүй байх
 • Амьдарч буй тухайн мужийн Жолооны үнэмлэхтэй (FULL) байх

Харилцагч өөрт болон бусдад учруулах эрсдэлийг бууруулах зорилгоор тээврийн хэрэгсэлийг ѳѳрийн нэр дээр шилжүүлэхдээ уг автомашиныг иж бүрэн даатгалд хамруулах нөхцөлийг зөвшөөрсөний үндсэн дээр автомашины зээлд хамрагдах боломжтой. 

ЗЭЭЛИЙН ҮЕ ШАТ

 1. Зээлийн анхан шатны материал: Харилцагч та манай вэб сайтаар дамжуулан автомашины зээлийн хүсэлтийн маягтыг үнэн зөв бөгөлж өөрийн болон хамтран зээлдэгчийн банкны сүүлийн 6 сарын хуулгыг хавсаргаж илгээснээр бид таниас  зээлийн анхан шатны хүсэлтийг хүлээн авч судалгаа хийдэг. Харилцагч хүсвэл хэдэн ч банкны хуулга хавсаргах боломжтой учир нь зээлийн судалгаа зээл хүсэгчийн орлого зарлага дээр тулгуурлан хийгддэг тул та хуулгаа бүрэн ирүүлээгүй тохиолдолд судалгаа дутуугаас зээлийн татгалзал авах өндөр магадлалтай болно. 
 2. Шаардлагатай тохиолдолд зээл хүсэгчээс  зарим нэг тодруулгыг имэйлээр авах эсвэл онлайн уулзалт хийх хүсэлт илгээнэ.  
 3. Харилцагчын ирүүлсэн зээлийн материалууд нь манай зээлийн шалгуурыг хангаж байгаа тохиолдолд бид зээл хүсэгчтэй холбогдон нэмэлт бүрдүүлэх материалуудыг support@yourfinservices.com.au  хаягаар авсанаар зээлийн гэрээ хийгдэнэ. 

Жич: Хамтран зээлдэгч нь зээлийн гэрээний дагуу үндсэн зээлдэгчтэй адил эрх үүрэгтэй. 

НЭМЭЛТ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

Имэйл: support@yourfinservices.com.au

 • Зээлдэгчийн болон хамтран зээлдэгчийн Австрали улсын виза файлаар
 • Зээлдэгчийн болон хамтран зээлдэгчийн Паспортын нүүр хуудас болон эзэмшигчийн гарын үсэгтэй хуудсын хуулбар 
 • Зээлдэгчийн болон хамтран зээлдэгчийн  Монгол Иргэний үнэмлэхний нүүр болон арын хуулбар 
 • Зээлдэгчийн болон хамтран зээлдэгчийн Австрали Жолооны үнэмлэх болон Photo ID
 • Зээлдэгчийн болон хамтран зээлдэгчийн СоЕ файлаар (хэрвээ оюутан бол)
 • Зээлдэгчийн болон хамтран зээлдэгчийн Сүүлийн 4-6 Invoice эсвэл Рayslips файлаар
 • Байр түрээсийн хүчинтэй гэрээ эсвэл гэрээний сунгалт файлаар
 • Зээлдэгчийн болон хамтран зээлдэгч Бизнесийн орлоготой бол сүүлийн 1 жилийн татварын тайлан болон АBN, ACN болон АSIC бүртгэл. 
 • Автомашин нийлүүлэгч талаас төлбөрийн нэхэмжлэх.
 • Гэр бүлийн баталгаа, хүүхдүүдийн төрсөний гэрчилгээ болон паспортууд

Монгол Австралийн хооронд доллар болон төгрөгийн гүйлгээг зах зээлийн ханшаар, шимтгэлгүйгээр харилцагчидынхаа төлбөр тооцоог хүссэн газарт нь түргэн шуурхай, найдвартай хүргэж байна.

Манайх ѳдѳр тутмын ханшийн мэдээгээ олон улсын зах зээлийн AUD/USD ханш, Монголын арилжааны банкуудын АUD/MNTханш болон зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт, валютын нѳѳцтэй уялдуулан гаргадаг.  

Бид танд зах зээлийн ѳндѳр ханш, хурдан шуурхай мѳнгѳн шилжүүлэг, нэмэлт шимтгэлгүйгээр гадаад гуйвуулгын үйлчилгээг санал болгохоос гадна та манай харилцагч болсоноор бусад санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг авах боломжтой. 

Монголоос Австрали, Австралиас Монгол руу улс хоорондын тѳлбѳр тооцоогоо ѳдѳр тутам цаг алдалгүй, хялбар, баталгаатай, дамжуулах үйлчилгээг манай хамт олон танд хүргэж байна.

Enough Talk, Let’s Build Something Together.

YourFinServices Web System v2.1