Skip to main content

Цалингийн үнийн индекс 4-р улирлын туршид 0.9%, жилийн хугацаанд 4.2%-иар өссөн байна. Энэ нь 2009 оны 3-р улирлаас хойших жилийн хамгийн өндөр өсөлт байв.

    YourFinServices Web System v2.1