Skip to main content

Хөдөлмөрийн зах зээл дээр  4-р улиралд сул ажлын байр 0.7 хувиар бага зэрэг буурсан ч өндөр хэвээр байна. Ажилгүйдлийн түвшин 12-р сард 3.9 хувьд хүрсэн байгаа.

    YourFinServices Web System v2.1