Skip to main content

Инфляци бүтээгдэхүүн бараа, үйлчилгээнд нөлөөлсөөр байна. Хэрэглээний үнийн индекс 4-р улиралд  0.6%, сүүлийн 12 сард 4.1% -иар өссөн байна. Энэ нь 2021 оны 3-р улирлаас хойшхи хамгийн бага өсөлт байв. Даатгалын хураамж 3.8%-иар  нэмэгдсэн. Тамхины татварыг нэмэгдүүлснээр тамхины үнэ 7.0%-иар өссөн.

    YourFinServices Web System v2.1